Các bạn có hỗ trợ các thiết bị di động không?

 

Chúng tôi hỗ trợ tất cả các giải pháp di động chính:
• Windows Mobile (Treo, Samsung, Moto Q etc.)
• Blackberry (full syncing via BES server)
• iPhone (full syncing via Exchange conduit)
• Palm (không được khuyến khích, nhưng nó làm việc với Zimbra)