Khách hàng có thể yêu cầu được triển khai Zimlets riêng không?

 

Tính năng này chưa có sẵn trong các môi trường lưu trữ trên máy chủ. Nó sẽ có trong tương lai.