Tôi có thể sử dụng tính năng chia sẻ cho những ứng dụng nào của Zimbra?

 

Zimbra có thể chia sẻ mọi Ứng dụng có trong nó như: Canlender, Task, Briefcase, Address Book, Mail…