Số lượng chữ ký có thể tạo được trong Zimbra là bao nhiêu?

 

Zimbra không giới hạn số lượng chữ ký có thể tạo.