TÍCH HỢP KÝ SỐ, MÃ HÓA

Hệ thống thư điện tử Zimbra cung cấp Zimbra web client với giao diện người dùng trên nền web và làm việc trực tuyến (online), thư điện tử sẽ lưu trên máy chủ Zimbra. Để theo dõi nhận dạng người gửi và đảm bảo tính bí mật, xác thực và toàn vẹn nội dung thư sau khi họ gửi, hệ thống cần cung cấp cho người dùng khả năng để ký số, mã hóa nội dung thư được gửi đi.

Người gửi sau khi soạn thảo nội dung thư điện tử trên Webform có thể ký số, mã hóa nội dung thư và gửi lên Mail Server. Người nhận sẽ tải dữ liệu đã ký số, mã hóa lên Webform trên máy tính của mình và tiến hành xác thực chữ ký số, giải mã nội dung thư.

Chữ ký số là đoạn dữ liệu, đính kèm với thông điệp để chứng minh danh tính của người gửi thông điệp và giúp người nhận kiểm tra tính toàn vẹn của nội dung thông điệp gốc. Một trong những cách phổ biến nhất hiện nay để tạo ra một chữ ký số là sử dụng mật mã khóa công khai.

Chữ ký số là chữ ký điện tử dựa trên kỹ thuật mã hóa với khóa công khai, trong đó, mỗi người có một cặp khóa (một khóa bí mật và một khóa công khai). Khóa bí mật không bao giờ được công bố, trong khi đó, khóa công khai được tự do sử dụng. Để trao đổi thông điệp bí mật, người gửi sử dụng khóa công khai của người nhận để mã hóa thông điệp gửi, sau đó, người nhận sẽ sử dụng khóa bí mật tương ứng của mình để giải mã thông điệp.

Chữ ký điện tử là thông tin được mã hoá bằng Khoá riêng của người gửi, được gửi kèm theo văn bản nhằm đảm bảo cho người nhận định danh, xác thực đúng nguồn gốc và tính toàn vẹn của tài liệu nhận được. Chữ ký điện tử thể hiện văn bản gửi đi là đã được ký bởi chính người sở hữu một Khoá riêng tương ứng với một Chứng chỉ điện tử nào đó.

iWay cung cấp dịch vụ tích hợp ký số, mã hóa Ban cơ yếu Chính phủ hoặc ký số, mã hóa OpenPGP.